บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)

K Smart Auditing Co., Ltd.

"บริการด้วยใจ ภายใต้มาตรฐานสากล ราคาคนไทย”

ตรวจสอบบัญชีสีลม ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีพระราม 3

081-628-5415 malineek81

รับทำบัญชีสุขุมวิท

บริษัท เค สมาร์ท ออดิตติ้ง จำกัด (KSMART)

สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองเป็นนิติบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพการสอบบัญชี

หนึ่งในความสำคัญของงานบัญชี คือ การตรวจสอบบัญชี เพื่อให้รับทราบจุดอ่อน จุดผิดพลาด ที่ต้องมีการปรับปรุงรายการ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีลงนามแสดงความเห็นต่อความเชื่อมั่นในการรายงานงบการเงิน สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น งบการเงินที่ถูกต้องและชัดเจน จะสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน อาทิ ผู้ถือหุ้นบริษัท สถาบันการเงิน สรรพากร คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ฯลฯ  ทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีสีลม ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีพระราม 3 ฯลฯ

ผลลัพธ์ของงานตรวจสอบบัญชี

  • งบการเงินที่ลงนามโดยผู้สอบบัญชี (ไทย - อังกฤษ)
  • ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง พัฒนา
  • การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจสอบ รายการปรับปรุงที่มาก มิใช่ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ ความเข้าใจของลูกค้าคือผลลัพธ์ที่สำคัญมากกว่า

กลุ่มลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ เราพร้อมให้บริการคุณ

  • บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บริษัทต่างชาติ บริษัทที่ได้ BOI
  • สถาบันการศึกษา
  • นิติบุคคลอาคารชุด
  • มูลนิธิ สมาคม

หยุดปัญหา!!! เพิ่มความเข้าใจ!!! ทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีพระราม 3 ตรวจสอบบัญชีสีลม รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ ฯลฯ

คุณมาลินี การุณรังษีวงศ์
Business Partner
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) , ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) , ที่ปรึกษาการบัญชี ภาษีอากรและการบริหาร SMEs

งบการเงินและข้อมูลบัญชีที่มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว เป็นอาวุธที่สำคัญในการบริหารงาน การวางแผนที่ดีหรือยอมรับปัญหาข้อบกพร่องในงานบัญชี เพื่อเร่งแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางาน อย่างรวดเร็ว เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักบริหารรุ่นใหม่

ทีมงานพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีสีลมตรวจสอบบัญชีพระราม 3 รับทำบัญชีสุขุมวิท ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สอบถามหรือนัดหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหางานเบื้องต้น ได้ที่

EMAIL : ksmartaudit@gmail.com

ผู้สอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สอบบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชีปทุมวัน, ตรวจสอบบัญชีสยาม, ตรวจสอบบัญชีสาทร, ตรวจสอบบัญชีสีลม, ตรวจสอบบัญชีสุขุมวิท, รับทำบัญชีสุขุมวิท, ตรวจสอบบัญชีพระราม 3, ตรวจสอบบัญชีรัชดา, ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ, ตรวจสอบรายงานงบการเงิน, External Audit, แสดงความเห็นในงบการเงิน, ตรวจรับรองงบ, ตรวจสอบรับรองงบ, Auditing, Audit service, ตรวจสอบระบบ, ตรวจสอบการควบคุมภายใน, Internal Audit, ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง, Special Audit, รับทำบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบริหาร, ยื่นภาษี, Tax Planning,ให้คำปรึกษาด้านภาษี, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ตรวจสอบงบการเงิน, สำนักงานสอบบัญชี